REGISTRI OPĆINE DUBRAVICA

 

 
 
Analiza i vrednovanje učinaka upravljanja komunalnom infrastrukturom za 2023. godinu
 

 
Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Dubravica za razdoblje od 2023. - 2029. g.
 

 
Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dubravica za 2023. godinu
 

 
Analiza i vrednovanje učinaka upravljanja komunalnom infrastrukturom za 2022. godinu
 

 
Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Dubravica za razdoblje od 2017.-2022.
 

 
Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Dubravica
 

 

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dubravica za 2022. godinu

 

 

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dubravica za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dubravica za 2021. godinu


Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dubravica za 2021. godinu

 

 

 

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dubravica za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dubravica za 2020. godinu


Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dubravica za 2020. godinu

 

 
Registar imovine/nekretnina Općine Dubravica - veljača 2020.g.
 
Registar imovine/nekretnina Općine Dubravica - ažurirano travanj 2020.g.
 
Registar imovine/nekretnina Općine Dubravica - ažurirano studeni 2020.g.
 
Registar nerazvrstanih cesta Općine Dubravica – 2015.g. + Odluka o nerazvrstanim cestama
 
Registar nerazvrstanih cesta –ustrojen ožujak 2020. godine
 
Registar nerazvrstanih cesta – ažuriran kolovoz 2021. godine
 
Registar komunalne infrastrukture-2019.g.
 
Registar komunalne infrastrukture – ažurirano ožujak 2021. godine
 
Registar komunalne infrastrukture – ažurirano kolovoz 2021.
 
 
 
 
 
 
 
O načelniku
Gospodarenje otpadom
Registri Općine Dubravica
Sredstva donacije – obnova potresom stradale zgrade crkve Sv. Ane u Rozgi

 
 
 
 
 

OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica