OBAVIJEST VLASNICIMA PRIVATNIH ŠUMA O OBVEZNIM RADNJAMA PRILIKOM SJEČE STABALA

 

 
OBAVIJEST VLASNICIMA PRIVATNIH ŠUMA O OBVEZNIM RADNJAMA PRILIKOM SJEČE STABALA
25.9.2020.

PRVI KORAK: PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DOZNAKU STABALA

o mali i srednji šumoposjednici podnose zahtjev Ministarstvu poljoprivrede na obrascu ZD uz predočenje osobne iskaznice i Iskaznice privatnog šumoposjednika ako je šumoposjednik upisan u Upisnik šumoposjednika. Ako niste upisani u Upisnik šumoposjednika, potrebno je uz zahtjev priložiti izvadak iz zemljišne knjige i posjedovni list. Ako vlasnik i posjednik nisu ista osoba, potrebno je uz zahtjev priložiti ovjerenu presliku ugovora o zakupu ili izjavu vlasnika o suglasnosti za izvođenje sječe ovjerene kod javnog bilježnika. Ako ima više suvlasnika na nekretnine, podnositelj Zahtjeva mora priložiti izjavu o suglasnosti ostalih suvlasnika za izvođenje sječe stabala ovjerenu kod javnog bilježnika.

DRUGI KORAK: DOZNAKA STABALA

o nakon podnošenja zahtjeva, javiti će Vam se stručna osoba koja radi doznaku radi dogovora o vremenu izlaska na teren; kada dođete na teren, obavezni ste pokazati doznačivaču granice svog šumskog posjeda. Postupkom doznake odabiru se stabla koja se trebaju sječi, obilježavaju se žigom doznačnog čekića te se mjeri promjer debla i obračunava drvna masa (obračun drvnog sječivog obujma). Doznaka vrijedi 3 godine.

TREĆI KORAK: RJEŠENJE o izvršenoj doznaci I DOZNAČNA KNJIŽICA

o nakon izvršene doznake stabala, šumoposjednik će dobiti od Ministarstva poljoprivrede:

o Rješenje o izvršenoj doznaci bez programa i presliku Obrasca za doznaku bez programa gospodarenja (za šume koje nisu u Programu gospodarenja), obrazac DBP ili o Presliku doznačne knjižice (za šume koje su obuhvaćene Programom gospodarenja) i Elaborat sa smjernicama gospodarenja

Navedeni dokumenti su OSNOVA ZA SJEČU DOZNAČENIH STABALA.

Za TRANSPORT POSJEČENIH DRVNIH SORTIMENATA potreban je TERETNI LIST (POPRATNICA) ZA DRVNE SORTIMENTE, koja služi za evidentiranje i LEGALNO STAVLJANJE DRVNIH PROIZVODA U PROMET koji su posječeni u šumi ili izvan šume. Usko je vezana uz obilježavanje izrađenog drva na propisan način. Popratnica se ovjerava faksimilom koji mora biti istovjetan žigu koji se koristio za obilježavanje drva. Popratnica vrijedi 24 sata i za jednom propisano obilježena drva ne može se naknadno izdati nova. U slučaju daljnjeg, ponovnog transporta ili prodaje uz druge dokumente koji prate roku u prometu (račun, otpremnica), mora čuvati i kopija prvi put izdane popratnice.
U šumama privatnih šumoposjednika teretni list (popratnica) za drvne šumske proizvode izdaje licencirani izvođač radova kojemu privatni šumoposjednik predočuje rješenje o izvršenoj doznaci bez programa.

NAPOMENA:
Izvoditelj šumarskih radova mora biti licencirani izvođač na temelju rješenja o izdavanju odgovarajuće licencije kojeg izdaje Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije (licenca za fazu izvođenja i nadzora radova doznake stabala (inženjer šumarstva), licenca za fazu nadzora radova pridobivanja drva iz šume te vođenja privatnog šumoposjeda).

Stavljanje u promet, trženje, pohranjivanje ili prijevoz nepropisno obilježenog, neobilježenog drva ili drva za koje nije izdana popratnica SMATRA SE PREKRŠAJEM.

Šumoposjednik je osobno odgovoran za eventualne povrede granica tuđeg posjeda, povrede prava vlasništva ili iznošenje drugih pogrešnih podataka priliko stavljanja drva u promet.

Šumski red – postupci zaštite šumske infrastrukture tijekom radova te sanacija nastalih oštećenja i popravak stanja po završetku radova, dužne su uspostaviti i održavati za šume privatnih šumoposjednika, privatni šumoposjednici tijekom provođenja radova gospodarenja šumama, a najkasnije u roku 3 mjeseca po završetku radova

Detaljnije informacije možete dobiti uvidom u Pravilnik o doznaci stabala, obilježbi šumskih proizvoda, teretnom listu (popratnici) i šumskom redu ("Narodne novine" broj 71/19) i Zakon o šumama ("Narodne novine" 68/18, 115/18, 98/19, 32/20).

PREKRŠAJNE ODREDBE:

Prekršajne odredbe, propisane čl. 84. Zakona o šumama, su novčane kazne u iznosu od 10.000 do 20.000 kn za malog šumoposjednika ako šumarske radove ne izvodi registrirani i licencirani izvođač, a stručne poslove ne obavlja ovlašteni inženjer te u iznosu od 7.000 do 15.000 kn ako izvrši ili dopusti sječu nedoznačenih stabala, šumske proizvode transportira neobilježeno i za koje nema izdan propisani teretni list.

Također je propisana i novčana kazna u iznosu od 10.000 do 20.000 kn za fizičku osobu te novčana kazna u iznosu od 30.000 do 70.000 kn za pravnu osobu koja nije šumoposjednik ako izvrši sječu nedoznačenih stabala i ako šumske proizvode transportira neobilježeno i za koje nema izdan propisani teretni list.

Predmeti i sredstva koji su bili namijenjeni ili uporabljeni za počinjenje navedenih prekršaja sukladno čl. 94. Zakona o šumama BITI ĆE ODUZETI, čak i ako nisu u vlasništvu počinitelja.


OPĆINA DUBRAVICA

 
 
 
 
 

OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica