OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356

ZAMJENIK NAČELNIKA
Kruno Stiperski

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
Udruge
   
Godišnji Plan raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2019. godini
   
Udruge - Društva  
Društveni prostor se može podijeliti na tri glavna područja ili sektore: javni sektor koji se sastoji od javnog vlasništva, s organizacijama i institucijama koje osiguravaju pravni okvir, socijalnu skrb i druge usluge u javnom interesu; privatni sektor ili tržišno gospodarstvo kojeg čine privatno vlasništvo, aktivnosti i institucije usmjerene na ostvarivanje profita te civilni sektor kojeg čine neprofitne organizacije, nevladine organizacije, institucije i aktivnosti zasnovane na građanskim inicijativama.

Aktivnosti civilnog društva pridonose stvarnom oživotvorenju najviših vrednota ustavnog poretka u RH, a to su sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav.

Udruge mogu ispunjavati javne funkcije i zadaće tako što preuzimaju obavljanje nekih socijalnih i društvenih usluga što ih javne institucije ne obavljaju ili to čine manjkavo i neadekvatno, mogu utjecati na donositelje političih mjera i odluka da kvalitetnije reguliraju aktivnosti za koje su zainteresirani, i mogu učiniti neku problematiku predmetom javnog interesa.

Na području Općine Dubravica djeluje 12 udruga:
1. KUD "Sveta Ana" Rozga - Limena glazba

Opširnije...
2. LOVAČKO DRUŠTVO "VIDRA",
Lovački put 9, 10293 Dubravica
Predsjednik Udruge: Ivan Štritof
Broj članova: 77.

Opširnije...
3. UDRUGA ŽENA "BOBOVLJANKE"
Predsjednik Udruge: Ivanka Vlahović
Broj članova: 14

Opširnije...
4. PUHAČKI ORKESTAR "ROZGA"
Predsjednik Udruge: Jelena Šoštarec, prof.
Broj članova:36

Opširnije...
5. KUD "PAVAO ŠTOOS " DUBRAVICA
Predsjednik Udruge: Vlado Stiperski
Broj članova: 63.

Opširnije...
6. UDRUGA VINOGRADARA I PODRUMARA
Predsjednik Udruge: Željko Borošak
Broj članova: 45.

Opširnije...
7. UDRUGA UMIROVLJENIKA
Predsjednik Udruge: Josip Ivanuš
Broj članova:

Opširnije...
8. STRELJAČKI ŠPORTSKI KLUB DUBRAVICA
Predsjednik Udruge: Horvat Drago
Broj članova: 29.

Opširnije...
10. DVD Vučilćevo
predsjednik udruge:Marin Štritof
broj članova:

Opširnije...
11. DVD Bobovec
predsjednik:Damir Nemčić
broj članova:

Opširnije...
12. DVD Prosinec
predsjednik: Drago Prelec
broj članova:

Opširnije...
 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica