Prostorni plan
   
   
JAVNA RASPRAVA
2.2.2024.

opcinaNačelnik Općine Dubravica objavio je Javnu raspravu o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dubravica.

OPŠIRNIJE - JAVNA RASPRAVA

   
V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dubravica - Prijedlog plana za javnu raspravu
2.2.2024.
   
   
Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dubravica  
   
 
Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dubravica 09.06.2023.
   
Odluka Načelnika o provedbi postupka ocjene o potrebi SPUO za PPUO Dubravica  
   
   
   
BAVIJEST O IZRADI V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DUBRAVICA 10.01.2022.

opcinaNa temelju članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) Općina Dubravica objavljuje

OBAVIJEST O IZRADI V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DUBRAVICA

Općina Dubravica pristupila je izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dubravica.
Detaljne informacije o tijeku izrade V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dubravica mogu se dobiti u:
1. osobnim dolaskom u zgradu Općine Dubravica – Jedinstveni upravni odjel, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica, radnim danom od 09:00 do 14:00 sati,
2. telefonskim pozivom na broj 01 33 99 360,
3. slanjem upita elektroničkom poštom na opcina@dubravica.hr

Zahtjeve za izmjenom važećeg Prostornog plana uređenja Općine Dubravica moguće je dostaviti u Općinu Dubravica podnošenjem obrasca, osobno ili elektroničkom poštom, zaključno do 28.02.2023.

OBRAZAC ZAHTJEVA

*NAPOMENA: uz obrazac zahtjeva obavezno priložiti izvadak iz zemljišne knjige i kopiju katastarskog plana


Pročišćeni Prostorni plan uređenja Općine Dubravica  
opcinaPročišćeni Prostorni plan uređenja Općine Dubravica
IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DUBRAVICA
2.9.2019.

opcina - ODLUKA O DONOŠENJU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DUBRAVICA

IV. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DUBRAVICA


Ponovna javna rasprava o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dubravica
30.4.2019.
opcina - IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI
Javna rasprava
4.4.2019.

opcinaOpćina Dubravica objavila je Ponovnu javnu raspravu o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dubravica.

OPŠIRNIJE...
IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dubravica
14.2.2019.
opcina - IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVIIV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dubravica - Prijedlog plana za javnu raspravu
17.1.2019.
JAVNA RASPRAVA
11.1.2019.

opcinaNačelnik Općine Dubravica objavio je Javnu raspravu o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dubravica.

OPŠIRNIJE - JAVNA RASPRAVA

   
   
   
Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš  IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dubravica
   
   
   
Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dubravica
   
   
   
Odluka i provedbi postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dubravica
   
   
OBAVIJEST MJEŠTANIMA OPĆINE DUBRAVICA O ZAPOČINJENJU POSTUPKA IZRADE IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPĆINE DUBRAVICA
16.2.2018.
Poštovani mještani Općine Dubravica,

Ovim putem Vas obavještavamo o početku izrade IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Dubravica. Obavijest o izradi pogledajte
ovdje.

Putem zahtjeva za prenamjenu zemljišta, kojeg možete ispuniti temeljem
Obrasca ili osobnim dolaskom u sjedište Općine Dubravica, možete podnijeti zahtjev/zamolbu za prenamjenu zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko zemljište. Zahtjevu je potrebno priložiti kopiju katastarskog plana.

Zahtjevi za prenamjenu zemljišta se mogu predati osobno, radnim danom od 09:00 do 14:00 sati ili putem pošte na adresu: Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica.

OPĆINA DUBRAVICA


   
   
Odluka o prihvaćanju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dubravica
14.4.2016.


- Odluka o prihvaćanju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dubravica- Odluka o donošenju pročišćenog teksta odredbi za provođenje i grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Općine Dubravica

- Odluka o donošenju pročišćenog teksta


- Elaborat pročišćenog teksta Odredbi za provođenje i Grafičkog dijela Plana


- III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dubravica - GRAFIČKI DIO


Izvješće o javnoj raspravi
30.10.2015.
opcinaIII. Izmjenei dopune Prostornog plana uređenja Općine Dubravica

IZVJEŠĆE
OBAVIJEST O IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DUBRAVICA
24.8.2015.
Na temelju članka 88. Stavak 1. Zakona o prostornom uređenju Općina Dubravica objavila je
Obavijest o izradi III. Izmjena i dopuna prostornogplana uređenja Općine Dubravica.

Temljem Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dubravica ("Službeni glasnik Općine Dubravica "broj 2/15) Općina Dubravica pristupila je izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dubravica.

Detaljne informacije o tijeku izrade III. Izmjena i dopuna Prostornog planauredenja Općine Dubravica mogu se dobiti u Općini Dubravica- Jedinstveni upravni odjel, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica, radnim danom od 8.00 do 14.00 sati, na web adresi www.dubravica.hr ili na telefon broj 01/3399 360.


ODLUKA

Usvojene II. (ciljane) Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dubravica
17.04.2013.

Općinsko vijeće Općine Dubravica je na svojoj 42. sjednici održanoj 9. travnja 2013. godine donijelo Odluku o II. Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju PPUO Dubravica.

Odluku možete pogledati ovdje.


Bobovec Rozganski

Kraj Gornji

Elektroenergetska i telekomunikacijska mreža

Korištenje i namjena površina

Poziv na javnu raspravu
24.01.2013.
Načelnik Općine Dubravica objavio je javnu raspravu o Ciljanim izmjenama dopunama Prostornog plana uređenja Općine Dubravica.

Prijedlog plana za javnu raspravu sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela, te obaveznih priloga. Javna rasprava trajat će 8 dana, od 06.- 13.02.2013. godine

Prijedlog Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dubravica izložen je javnom uvidu u vrijeme trajanja rasprave u prostorijama Općine Dubravica, svakog radnog dana od 08.00 do 15.00 sati.

Nositelj izrade i izrađivač Plana održat će javno izlaganje prijedloga Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine u prostorijama Općine Dubravica dana 08.02.2013., s početkom u 11 sati.

JAVNA RASPRAVA

U TIJEKU SU CILJANE IZMJENE I DOPUNE PROSTPRNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DUBRAVICA
 

Na temelju članka 78. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07,38/09, 55/11,90/11,50/12,55/12) Općinsko vijeće općine Dubravica je na svojoj 37. sjednici održanoj 18. listopada 2012. donijelo ODLUKU o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dubravica.

Ciljane Izmjene i dopune PPUO Dubravica izrađuju se radi omogućavanja provedbe razvojnih projekata, sa prenamjenom parcela u građevinsko područje naselja.

Ciljanim Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja općine obuhvatit će se slijedeće:

 Uvrštenje čestica broj 1587, 1588, 1589, 2056, dio 2060/2, 2061, 2062, 2063, 2448/1, 2450 k.o. Kraj, u građevinsko područje naselja.

• Uvrštenje čestica broj 2120/5, 2120/6, 2121/2, 2122 k.o. Dubravica u građevinsko područje naselja.

Do usvajanja ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Dubravica u području njegovog obuhvata odobrenja za građenje će se izdavati sukladno važećem prostornom planu uređenja Općine Dubravica (Službeni Glasnik Općine Dubravica 02/09.).

Izrada ciljanih Izmjena i dopuna PPUO financira se iz proračuna Općine Dubravica.

Kao stručni izrađivač ciljanih Izmjena i dopuna PPUO Dubravica odabran je Arhitektonski Atelier Deset d.o.o., Kneza Mislava 15, 10 000 Zagreb.

 
Odluka o I. Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Dubravica

Ispravci prostornog plana Odluka o ispravci Prostornog plana

 

 

 

 

 

 
 
 

 

OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica