OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
Dimnjačar
   
DOPUNA CJENIKA-euro – Dimnjačar, vl. Marko Pogačić


Suglasnost na dopunu CJENIKA-euro


 

 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova

   
   

   
Dodijeljena koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova  

Općina Dubravica je dodijelila koncesiju za uslužnu komunalnu djelatnost – OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU OPĆINE DUBRAVICA ponuditelju:

DIMNJAČAR zajednički uslužni obrt vlasnika Ivice i Marka Pogačića,
Radakovo 198, Kraljevec na Sutli

Odluku o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Dubravica, donesena na 14. sjednici Općinskog vijeća Općine Dubravica, održane dana 19. prosinca 2018. godine, možete pogledati ovdje.

Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova dodjeljuje se na rok od 5 godina.

UGOVOR ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU OPĆINE DUBRAVICA

CJENIK

Suglasnost na cjenik komunalne usluge – obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Dubravica

ODLUKA O OBAVLJANJU DIMNJAČARSKIH POSLOVA

KONTAKT KONCESIONARA:
"Dimnjačar" uslužni obrt, vl. Marko Pogačić
Radakovo 198, 49294 Kraljevec na Sutli
Marko Pogačić 098/174-52-76

Dodijeljena koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova
14.5.2019.

Općina Dubravica je dodijelila koncesiju za uslužnu komunalnu djelatnost – OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU OPĆINE DUBRAVICA ponuditelju:

DIMNJAČAR zajednički uslužni obrt vlasnika Ivice i Marka Pogačića,
Radakovo 198, Kraljevec na Sutli

Odluku o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Dubravica, donesena na 14. sjednici Općinskog vijeća Općine Dubravica, održane dana 19. prosinca 2018. godine, možete pogledati ovdje.

Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova dodjeljuje se na rok od 5 godina.

KONTAKT KONCESIONARA:
"Dimnjačar" uslužni obrt, vl. Marko Pogačić
Radakovo 198, 49294 Kraljevec na Sutli
Marko Pogačić 098/174-52-76

   

 

 

Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova dodijeljena je Odlukom Općinskog vijeća od 29. kolovoza 2013. godine DIMNJAČARU IVICI POGAČIĆU, Radakovo 198 – Klanjec, 49 294 Kraljevec na Sutli.

Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova dodjeljuje se na rok od 5 (pet) godina. Uvjeti i način obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Dubravica, propisani su Odlukom o obavljanju dimnjačarskih poslova od 7.2.2013. godine („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 1/13).

KONTAKT KONCESIONARA:

KONTAKT KONCESIONARA:
"Dimnjačar" uslužni obrt, vl. Marko Pogačić
Radakovo 198, 49294 Kraljevec na Sutli
Marko Pogačić 098/174-52-76

Odluku o obavljanju dimnjačarskih poslova možete pogledati ovdje

TROŠKOVNIK DIMNJAČARSKIH USLUGA možete pogledati ovdje

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica