Naziv projekta:

Rekonstrukcija Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa

Cilj projekta:

Pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutog područja Općine Dubravica, doprinijeti održivom razvoju te uravnoteženom regionalnom razvoju kroz poboljšanje dostupnosti prometne infrastrukture.

Kratki opis postojećeg stanja:

Područje predmetnog obuhvata u postojećem stanju je asfaltirana cesta širine 5,8 – 6,0 m u kojoj se odvija dvosmjerni promet te je omeđena bankinama na rubovima kolnika. Ovim projektom predviđa se izgradnja nogostupa širine 1,60 m u Kumrovečkoj ulici u duljini od 1260,0 m na katastarskoj čestici 2244/2 k.o. Dubravica. Nogostup će se sa južne strane uklopiti u postojeći kolnik, a sa zapadne strane u postojeći nogostup na Kumrovečkoj cesti.

Opis glavnih aktivnosti na projektu:

Izrađena je projektna dokumentacija, ishođena građevinska dozvola, biti će proveden postupak nabave za odabir izvođača radova, odabir stručnog nadzora, provesti će se aktivnosti izgradnje nogostupa na k.č.br. 2244/2 k.o. Dubravica u dužini od 1260,0 m, stavljanje predmetnog projekta u funkciju.

Na navedenoj prometnici Kumrovečka cesta promet se odvija dvosmjerno te do sada nije bilo nogostupa. Kumrovečka cesta spaja centralno naselje Dubravica sa naseljem Bobovec Rozganski te je vrlo prometna. Kako bi se osigurala veća sigurnost pješaka u prometu, posebice djece i osoba starije životne dobi, ovaj projekt je od iznimne važnosti te će se njegovom realizacijom doprinijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji slabije razvijenog područja.

 
 
 
 
 
 
 
 
O načelniku
Gospodarenje otpadom
Registri Općine Dubravica
Sredstva donacije – obnova potresom stradale zgrade crkve Sv. Ane u Rozgi

 
 
 
 
 

OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica