OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU

OBAVIJEST - o objavi oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme do povratka odsutne službenice

5.12.2017.

u Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica 1 izvršitelj/ica na puno radno vrijeme na radno mjesto-VIŠI REFERENT

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica objavila je oglas za prijam u službu službenika na određeno, puno radno vrijeme na radno mjesto VIŠI REFERENT, 1 izvršitelj/ica.
Oglas je objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 30. studenog 2017. godine.

Tekst oglasa možete pogledati ovdje.

Na temelju članka 19. stavka 6. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Općina Dubravica obavještava kandidate:

I. Podaci o plaći

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaće u visini od 5.211,02 kn, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnoga staža.

Koeficijent za obračun plaće višeg referenta Jedinstvenog upravnog odjela određen je u visini od 1,5 sukladno Odluci o visini osnovice i koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ 03/2017).

II. Opis poslova

- izrađuje prijedloge općih i pojedinačnih akata;
- sudjeluje u izradi analiza i izvješća iz svoje nadležnosti;
- prati i analizira stanje u djelatnostima iz područja svoga rada;
- obavlja stručne poslove iz područja prosvjete, zdravstva, socijalne skrbi, kulturne baštine, brige o djeci i mladima;
- planira, vodi i koordinira povjerene poslove, pruža potpore osobama na višim rukovodećim položajima u osiguranju pravilne primjene propisa i mjera te daje smjernice u rješavanju strateški važnih zadaća;
- surađuje s nadležnim institucijama, državnim tijelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

III. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata

Obuhvaća pisanu provjeru znanja i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanoj provjeri. Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog provjere znanja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi pisanoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno na web stranici Općine Dubravica (www.dubravica.hr ) i na oglasnoj ploči Općine Dubravica, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

IV. Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za pisanu provjeru znanja:


1. Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 05/14)
2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15)
3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11)
4. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17)
5. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)
6. Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/09)

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 
 
 

OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica